VOKSH Oktató, Szervező és Gépjárművezető-képző Kft.

25 éve képezzük a vezetőket

Szövegdoboz: Motorkerékpár

Tájékoztatjuk, hogy a „AM”, „A1”, „A2” „A” kategóriás (motor) vezetői engedély megszerzése társaságunknál az alábbi rendszerben történik.

A tanfolyamra történő felvétel a kitöltött JELENTKEZÉSI LAP leadásával történik.

A vezetői engedély megszerzésének feltétele az 1. csoportú egészségügyi alkalmassági vizsgálat megléte.

A tanfolyamra az vehető fel aki:

„AM”: 13,5„A1”: 15,5; „A2”: 17,5; „A”: 21 éves életkort betöltötte

legalább 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezik

mellékeli az egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást (kivéve „AM” kategória)

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

a tanfolyam elméleti részét elvégezte vagy annak elvégzése alól mentesült

a meghatározott életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

az elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott

a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte

forgalmi vizsga sikeres járműkezelési vizsga után tehető

A vizsgaigazolást az kaphat, aki:

eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek

a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta

A társaságunk által szervezet „AM”; „A2”; „A” és „A” kategóriás (motor) közúti járművezetői tanfolyamok tantárgyai és óraszámai:

Elmélet                                                   Óraszám

Gyakorlat                       Óraszám

Tantárgy

AM

A1

A2l

A

Tantárgy

AM

A1

A2

A

Közlekedési alapismeretek

16

22

22

22

Járművezetési gyakorlat

11

17

17

27

Ebből:

 

 

 

 

Ebből:

 

 

 

 

Szabályismeret (KRESZ)

12

14

14

14

Alapoktatás/rutin

4

6

6

10

A járművezetés elmélete

4

4

4

4

Főoktatás/forgalom

7

11

11

17

Szerkezeti és üzemeltetési ism.:

-

4

4

4

 

 

 

 

 

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc, a gyakorlati órák időtartama: 50 perc, az órák között 10 perc szünet tartható.

A társaságunknál válaszható autótípusok:

A tanfolyam oktatásain a részvétel KÖTELEZŐ! A hiányzásokat az oktató által megadott pótoktatások alkalmával pótolni kell! Nem igazolt hiányzás esetén a pótdíj mértéke: 300 Ft/óra.

Az elméleti tanfolyam díját az elméleti vizsga időpontjáig, a gyakorlati oktatás díját a forgalmi vizsgáig, társaságunk pénztárába készpénzben be kell fizetni.

A tanfolyam egyes tantárgyai meghallgatása illetve vizsgája alóli mentesítéseket a 24/2005. (IV.21:) GKM rendelet tartalmazza. Az mentesítésekről a tanfolyam előtt az iskolavezető ad tájékoztatást.

A Tanuló áthelyezésről és teljesített oktatásokról szóló igazolást – előzetes időpont és helyszín egyeztetés szerint – az iskolavezető állítja ki a tanuló részére.

Székhelyünkön kívül társaságunk zalaegerszegi oktatási helyszínei a következők:

Csány László Közgazdasági Szakközépiskola, 8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 6.

Kölcsey Ferenc Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc u. 49/53.

Társaságunk szakoktatói a hatályos jogszabályoknak megfelelő, érvényes szakoktatói igazolvánnyal rendelkeznek, illetve a jogszabályok szerint évente kötelező továbbképzésen vesznek részt.

A képzés felügyeletét ellátó szerv:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közlekedési Hatóság

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

Tel: 06-92-549-080

A vizsgázó illetve a képzőszerv jogait és kötelezettségeit a Képzési Szerződés tartalmazza.

A tanfolyami vizsgákkal kapcsolatos tanfolyami- és vizsgadíjakat a vizsgázók társaságunk pénztárába, készpénzben – legkésőbb a vizsgát megelőző napon – kötelesek megfizetni.

A vezetői engedély kiadásának fontosabb feltételei:

Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.

A vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

A pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a közlekedési hatóság jogerős határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a jogosítvány kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap)

Felnőttképzési engedély szám: E-000883/2014

Intézmény akkreditációs lajstromszám: 0448