VOKSH Oktató, Szervező és Gépjárművezető-képző Kft.

25 éve képezzük a vezetőket

Szövegdoboz: Nehézpótkocsi

Gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény (csak kombinált kategóriaként adható ki)

 

Társaságunknál megszerezhető kombinált kategóriák:

,,B+E'': ,,B'' kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, ha a személygépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó (nehéz) pótkocsiból álló járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege meghaladja a 3500 kg-ot.

,,C1+E'': A ,,C1'' alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, és a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege sem haladja meg a vontató jármű saját tömegét;

,,C+E'': A ,,C'' kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény;

,,D1+E'': A ,,D1'' alkategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes össztömege nem haladja meg a 12 000 kg-ot, a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vontató jármű saját tömegét, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják;

,,D+E'': ,,D'' kategóriába sorolt gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, amelynél a pótkocsit nem személyszállításra használják.

A tanfolyamra történő felvétel a kitöltött JELENTKEZÉSI LAP leadásával történik.

A tanfolyamra az vehető fel aki:

20,5 éves életkort betöltötte

a vonó jármű kategóriájára érvényes vezető engedélyét - mely nem lehet kezdő vezetői engedély - bemutatja

legalább 8. általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát leadja

aki rendelkezik II. csoportú orvosi alkalmassági véleménnyel

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

a tanfolyam elméleti részét elvégezte vagy annak elvégzése alól mentesült

a 21. éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb (D+E kategória estén a 24 éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb)

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült

a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte

21. életévét betöltötte

Vizsgaigazolást az kaphat, aki:

eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek

a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta

Tantárgyak és óraszámok („B+E” kategória):

Tantárgyak

Óraszám

Oktatás időtartama

Elméleti oktatás összesen:

22 óra

Max. napi 4 óra

1 tanóra= 45 perc

Közlekedési alapismeretek

6 óra

Járművezetés elmélete

4 óra

Szerkezet és üzemeltetés

4 óra

Munkavédelem, tűzvédelem, száll.

4 óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

4 óra

Járművezetési gyakorlat összesen:

17 óra

Max. napi 2 óra

1 tanóra = 50 perc

Alapoktatás

6  óra

Főoktatás

11 óra

 

Tantárgyak, óraszámok („C+E” kategória):

Tantárgyak

Óraszám

Oktatás időtartama

Elméleti oktatás összesen:

18 óra

Max. napi 4 óra

1 tanóra= 45 perc

Közlekedési alapismeretek

3 óra

Járművezetés elmélete

3 óra

Szerkezet és üzemeltetés

4 óra

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

8 óra

Járművezetési gyakorlat összesen:

15 óra

Max. napi 2 óra

1 tanóra = 50 perc

Alapoktatás

6 óra

Főoktatás

9 óra

Oktató járművek:

Mitsubishi L200 + nehézpótkocsinak minősülő utánfutó

IVECO ML 4 Q+ pótkocsi

Tanuló által biztosított gépkocsi esetén a tanulóval a használat feltételeiről külön megállapodást kötünk.

A tanfolyam oktatásain a részvétel KÖTELEZŐ! A hiányzásokat az oktató által megadott pótoktatások alkalmával pótolni kell! Nem igazolt hiányzás esetén a pótdíj mértéke: 1.000 Ft/óra.

Az elméleti tanfolyam díját az elméleti vizsga időpontjáig, a gyakorlati oktatás díját a forgalmi vizsgáig, társaságunk pénztárába készpénzben be kell fizetni.

A tanfolyam egyes tantárgyai meghallgatása illetve vizsgája alóli mentesítéseket a 24/2005. (IV.21:) GKM rendelet tartalmazza. A mentesítésekről a tanfolyam előtt az iskolavezető ad tájékoztatást.

A Tanuló áthelyezésről és teljesített oktatásokról szóló igazolást az erre vonatkozó igény írásban történő benyújtását követő 3 munkanapon belül az iskolavezető állítja ki a tanuló részére.

Társaságunk szakoktatói a hatályos jogszabályoknak megfelelő, érvényes szakoktatói igazolvánnyal rendelkeznek, illetve a jogszabályok szerint évente kötelező továbbképzésen vesznek részt.

A képzés felügyeletét ellátó szerv:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közlekedési Hatóság

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

Tel: 06-92-549-080

A vizsgázó illetve a képzőszerv jogait és kötelezettségeit a Képzési Szerződés tartalmazza.

A tanfolyami vizsgákkal kapcsolatos tanfolyami- és vizsgadíjakat a vizsgázók társaságunk pénztárába, készpénzben – legkésőbb a vizsgát megelőző napon – kötelesek megfizetni.

A vezetői engedély kiadásának fontosabb feltételei:

Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.

A vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

A pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a közlekedési hatóság jogerős határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a jogosítvány kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap);

Felnőttképzési engedély szám: E-000883/2014

Intézmény akkreditációs lajstromszám: 0448