VOKSH Oktató, Szervező és Gépjárművezető-képző Kft.

25 éve képezzük a vezetőket

Szövegdoboz: Személygépkocsi

Tájékoztatjuk, hogy a „B” kategóriás (személygépkocsi) vezetői engedély megszerzése társaságunknál az alábbi rendszerben történik.

A tanfolyamra történő felvétel a kitöltött JELENTKEZÉSI LAP leadásával történik.

A vezetői engedély megszerzésének feltétele az 1. csoportú egészségügyi alkalmassági vizsgálat megléte.

A tanfolyamra az vehető fel aki:

16,5 éves életkort betöltötte

1. csoportú egészségügyi alkalmassági vizsgálatról szóló igazolást leadja

legalább 8. általános iskolai végzettséget igazoló bizonyítványát leadja

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

a tanfolyam elméleti részét elvégezte vagy annak elvégzése alól mentesült

a 17. éves életkornál legfeljebb 3 hónappal fiatalabb

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott vagy a vizsgakötelezettség alól mentesült

a tanfolyam gyakorlati részét elvégezte

Vizsgaigazolást az kaphat, aki:

eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek

a közúti járművezetők elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolást bemutatta

A társaságunk által szervezet „B” kategóriás (személygépkocsi) közúti járművezetői tanfolyamok tantárgyai és óraszámai:

Elmélet

Gyakorlat

Tantárgy

Óraszám

Tantárgy

Óraszám

Közlekedési alapismeretek

28 óra

Járművezetési gyakorlat

min. 29 óra

Ebből:

 

Ebből:

 

Szabályismeret (KRESZ)

16 óra

Alapoktatás

min. 9 óra

A gépkocsivezetés elmélete

8 óra

Főoktatás

min. 20óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek:

4 óra

 

 

Az elméleti tanórák időtartama 45 perc, a gyakorlati órák időtartama: 50 perc, az órák között 10 perc szünet tartható.

A társaságunknál válaszható autótípusok: Honda Jazz, Honda Civic, Chevrolet Aveo, Volkswagen Golf, Volkswagen Polo,  Opel Meriva, Fiat Bravo, Suzuki Ignis.

Tanuló által biztosított gépkocsi esetén a tanulóval a használat feltételeiről külön megállapodást kötünk.

A tanfolyam oktatásain a részvétel KÖTELEZŐ! A hiányzásokat az oktató által megadott pótoktatások alkalmával pótolni kell! Nem igazolt hiányzás esetén a pótdíj mértéke: 300 Ft/óra.

Az elméleti tanfolyam díját az elméleti vizsga időpontjáig, a gyakorlati oktatás díját a forgalmi vizsgáig, társaságunk pénztárába készpénzben be kell fizetni.

A tanfolyam egyes tantárgyai meghallgatása illetve vizsgája alóli mentesítéseket a 24/2005. (IV.21:) GKM rendelet tartalmazza. A mentesítésekről a tanfolyam előtt az iskolavezető ad tájékoztatást.

A Tanuló áthelyezésről és teljesített oktatásokról szóló igazolást az erre vonatkozó igény írásban történő benyújtását követő 3 munkanapon belül az iskolavezető állítja ki a tanuló részére.

Székhelyünkön kívül társaságunk zalaegerszegi oktatási helyszínei a következők:

Csány László Közgazdasági Szakközépiskola, 8900 Zalaegerszeg, Jókai Mór u. 6.

Kölcsey Ferenc Gimnázium 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc u. 49/53.

Társaságunk szakoktatói a hatályos jogszabályoknak megfelelő, érvényes szakoktatói igazolvánnyal rendelkeznek, illetve a jogszabályok szerint évente kötelező továbbképzésen vesznek részt.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Közlekedési Hatóság

8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.

Tel: 06-92-549-080

A vizsgázó illetve a képzőszerv jogait és kötelezettségeit a Képzési Szerződés tartalmazza.

A tanfolyami vizsgákkal kapcsolatos tanfolyami- és vizsgadíjakat a vizsgázók társaságunk pénztárába, készpénzben – legkésőbb a vizsgát megelőző napon – kötelesek megfizetni.

Az elsősegély-nyújtási igazolással még nem rendelkező hallgatók számára az elsősegély tanfolyam:

A vezetői engedély kiadásának fontosabb feltételei:

Az első vezetői engedély kiadására, illetőleg az új kategória, alkategória és kombinált kategória bejegyzésére, a vezetői engedély cseréjére és pótlására irányuló kérelmet a közlekedési igazgatási hatóságnál személyesen lehet benyújtani.

A vezetői engedélyt a Hivatal a kérelmező részére postai úton küldi meg. Az így át nem vett okmányt az értesítési cím szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság a kiállítástól számított egy évig őrzi meg, ezt követően a Hivatalnak megsemmisítésre megküldi.

A pályaalkalmassági minősítést és annak érvényességi idejét a közlekedési hatóság jogerős határozata alapján kell a nyilvántartásba bejegyezni.

Az Európai Gazdasági Térség (EGT) tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgára, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van, és a jogosítvány kiadását megelőző 6 hónapban folyamatosan Magyarországon tartózkodott (ha van érvényes, EGT tagállam illetékes hatósága által kiállított vezetői engedélye, kérheti a cserével történő érvényesítést, akkor is, ha még nem telt el a hat hónap)

Felnőttképzési engedély szám: E-000883/2014

Intézmény akkreditációs lajstromszám: 0448